Doilor Radio Online

เว็บไซต์กำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

"สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนอำเภอดอยหล่อ" วัดพระธาตุดอยน้อย เลขที่145 หมู่11 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 โทร : 053 369398

เว็บไซต์เครือข่าย

สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา FM 93.50 Mhz. สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ อำเภอลี้ จังหวัดละพูน
FM 103.75 Mhz.
สถานีวิทยุวัดสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน
FM 108.00 Mhz.